สำนักวิทยฯ ผลิตนักศึกษารุ่นใหม่มุ่งขับเคลื่อนอันดับเว็บมหาวิทยาลัย

             สำนักวิทยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการ การขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ พศ. 2561 โดยมีการอบรมตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขาด้วยวิธีของ Webometrics Ranking

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น กิจกรรมค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ สนุกคิด สนุกทำกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญครู อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ “สนุกคิด สนุกทำกับวิทยาการคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

Read more