โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร  
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า133หน่วยกิต
1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป33หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร12หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9หน่วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ 94หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์12หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเฉพาะ45หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก30หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา7หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดต่างๆ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร            จำนวน  12 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GED1001สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า3(3-0-6)
GED1002ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)
GED1003ภาษาอังกฤษพื่นฐาน3(3-0-6)
GED1004ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้3(3-0-6)
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GED2003การพัฒนาตน3(3-0-6)
GED2004สุนทรียศาสตร์3(3-0-6)
GED2001พุทธทาสศึกษา3(3-0-6)
GED2002ปรัชญากับชีวิต3(3-0-6)
กลุ่มสังคมศาสตร์เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GED3001วิถีโลก3(3-0-6)
GED3002วิถีไทย3(3-0-6)
GED3003กฎหมายกับสังคม3(3-0-6)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GED4001วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3(3-0-6)
GED4002การคิดและการตัดสินใจ3(3-0-6)
GED4003คอมพิวเตอร์กับชีวิต3(2-2-5)

2.หมวดวิชาบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SMA0101แคลคูลัส 13(3-0-6)
SCS0101พีชคณิตคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
SCS0102คณิตศาสตร์ดีสครีตสําหรับคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
SCS0103สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเฉพาะ 45 หน่วยกิต

องค์การและระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SCS0207การวิเคราะห์และออกแบบระบบ3(2-2-5)
SCS0301ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ3(2-2-5)

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 6 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SCS0308การค้นคืนสารสนเทศ3(2-2-5)
SCS0501เทคโนโลยีมัลติมีเดีย3(2-2-5)

เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SCS0202หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
SCS0203การเขียนโปรแกรมบนเว็บ3(2-2-5)
SCS0204การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล3(2-2-5)
SCS0205โครงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์3(2-2-5)

โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 15 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SCS0201การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม3(2-2-5)
SCS0206โครงสร้างข้อมูล3(2-2-5)
SCS0601การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
SCS0701ระบบปฏิบัติการ3(2-2-5)
SCS0901ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์3(2-2-5)

ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SCS0702ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม3(2-2-5)
กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SCS0104การประมวลผลแฟ้มข้อมูล3(2-2-5)
SCS0105การสร้างคอมไพเลอร์3(2-2-5)
SCS0106คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
SCS0107การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
SCS0208การเขียนโปรแกรมขั้นสูง3(2-2-5)
SCS0209การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์3(2-2-5)
SCS0210วิศวกรรมซอฟต์แวร์3(2-2-5)
SCS0211การออกแบบปฏิสัมพันธ์3(2-2-5)
SCS0212การจัดการโครงการซอฟต์แวร์3(2-2-5)
SCS0213การออกแบบและพัฒนาเว็บ3(2-2-5)
SCS0214การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์3(2-2-5)
SCS0215การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่3(2-2-5)
SCS0302กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ3(3-0-6)
SCS0303ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 13(3-0-6)
SCS0304ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 23(3-0-6)
SCS0305การวิจัยดําเนินงาน3(2-2-5)
SCS0306ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์3(2-2-5)
SCS0307เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้3(2-2-5)
SCS0401ระบบฐานข้อมูล3(2-2-5)
SCS0402ระบบการจัดการฐานข้อมูล3(2-2-5)
SCS0403การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3(2-2-5)
SCS0404ฐานข้อมูลธุรกิจและคลังข้อมูล3(2-2-5)
SCS0405ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล3(2-2-5)
SCS0406โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย3(2-2-5)
SCS0407โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน3(2-2-5)
SCS0408การออกแบบฐานข้อมูลชั้นสูง3(2-2-5)
SCS0409ระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ3(2-2-5)
SCS0502ปัญญาประดิษฐ์3(2-2-5)
SCS0503ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ3(2-2-5)
SCS0504กราฟิกส์และเกม3(2-2-5)
SCS0505การประมวลผลภาพ3(2-2-5)
SCS0506การทําเหมืองข้อมูล3(2-2-5)
SCS0507การประมวลผลภาษาธรรมชาติ3(2-2-5)
SCS0508ระบบผู้เชี่ยวชาญ3(2-2-5)
SCS0509โครงข่ายประสาทเทียม3(2-2-5)
SCS0602ระบบปฏิบัติการเครือข่าย3(2-2-5)
SCS0603ความมั่นคงระบบเครือข่าย3(2-2-5)
SCS0604การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
SCS0605การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย3(2-2-5)
SCS0606การบริหารอุปกรณ์เครือข่าย3(2-2-5)
SCS0703การออกแบบวงจรดิจิทัล3(2-2-5)
SCS0704ไมโครโปรเซสเซอร์3(2-2-5)
SCS0705การศึกษาวงจรและซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
SCS0903การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
SCS0904หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13(3-0-6)
SCS0905หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 23(3-0-6)
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SCS0801การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์2(0-90-0)
SCS0802การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์5(0-350-0)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ