สำนักวิทยฯ ผลิตนักศึกษารุ่นใหม่มุ่งขับเคลื่อนอันดับเว็บมหาวิทยาลัย

             สำนักวิทยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการ การขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ พศ. 2561 โดยมีการอบรมตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขาด้วยวิธีของ Webometrics Ranking of World University เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ไปพัฒนาเว็บไซต์ของสาขาให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งให้ผู้ที่เข้ามาอบรมได้รู้ถึงวิธีการเขียนข่าวสารและการเขียนบทความที่ดี