โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมปัญญวิทย์ ชั้น ๒ ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวิทยากรจากบริษัท Advanced Info Service (AIS) ศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคใต้

  • คุณจันทร์จิรา ถาวโรจน์ ตำแหน่ง Humanresaes Manager AIS Soath
  • คุณอำนาจ จิตต์พิทักษ์ ตำแหน่ง Network Planing&Operation Manager AIS Soath
  • คุณอุษา โรจน์นครินทร์ ตำแหน่ง Fixed Broadband Engineer Manager AIS Soath

และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

  • คุณธวัชชัย อดิเทพสถิต ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ 

โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย