ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

   ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Computer Science)

      ชื่อย่อ : B.S. (Computer Science)

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา : นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้)
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จัดการเรียนการสอน
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา : กรณีหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เรึ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีพ.ศ. 2557
 • สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
 • สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 • หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2559 (นับจากวันเปิดจัดการเรียนการสอน 2 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 1. โปรแกรมเมอร์
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 3. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์