ปรัชญา/ความสำคัญ/วัตถุประสงค์

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถสร้างสรรค์พัฒนาระบบงาน มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ

ความสำคัญ

บัณฑิตในสังคมยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์ระบบงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ จึงสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างเกิดประโยชน์สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพต่อสังคม ประเทศชา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆได้ มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ