ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย

       ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการวิจัย เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการบริการสังคม เพื่อธุรกิจ หรือเพื่อความบันเทิง โดยมีการจัดทำโครงงานรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีซอฟต์แวร์และรายงานที่ต้อง นำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่ หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์