เสนอ! ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา2560

        เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการนำเสนอหัวข้อ ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร  นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ และนางณาตยานี  พรมเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอครั้งนี้ด้วย