ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น กิจกรรมค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ สนุกคิด สนุกทำกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญครู อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ “สนุกคิด สนุกทำกับวิทยาการคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในท้องถิ่น
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กลุ่มเป้าหมาย

 • อาจารย์ที่มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
 • นักเรียนที่มีความสนใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

รูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย นำเสนอ และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมและสถานที่ฝึกอบรม

 • 28-29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ค่าลงทะเบียนอบรม

 • ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 150 บาท

คณะวิทยากร

 • อาจารย์สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ วิทยากร
 • อาจารย์สุธิพร ขุนทอง ผู้ช่วยวิทยากร
 • อาจารย์วิรัตน์ ชู้นุ้ย  ผู้ช่วยวิทยากร

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 28 มิถุนายน  2560

08.30 – 09.30 น.   ลงทะเบียน/พิธีเปิด

09.30 – 10.30 น.   กิจกรรมเสริมสร้างการคิดทางคณิตศาสตร์ ระดับผู้เริ่มต้น

10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.   ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ระดับผู้เริ่มต้น

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.   กิจกรรมเสริมสร้างการคิดทางคณิตศาสตร์ ระดับกลาง

14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.   ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ระดับกลาง

วันที่ 29 มิถุนายน  2560

08.30 – 09.30 น.   ลงทะเบียน

09.30 – 10.30 น.   เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ ARDUINO และฝึกเขียนคำสั่งติดต่ออุปกรณ์

10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.   ฝึกเขียนคำสั่งเพื่อสร้างระบบเตือนภัยด้วยเซ็นเซอร์วัดระยะทาง

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.   ฝึกเขียนคำสั่งเพื่อสร้างระบบเตือนภัยด้วยเซ็นเซอร์วัดแก๊ส

14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.   สรุปผลการอบรมและมอบเกียรติบัตร

หมายเหตุ   ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ได้ดังช่องทางต่อไปนี้

 • ส่งใบสมัครมายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือโทรสาร 0 7791 3367
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อาจารย์สุธิพร ขุนทอง  โทรศัพท์ 084 166 9925 อีเมล์ : sutiporn.kuntong@gmail.com