คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555