โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมปัญญวิทย์ ชั้น ๒ ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรจากบริษัท Advanced Info Service (AIS) ศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคใต้ คุณจันทร์จิรา ถาวโรจน์

Read more

สำนักวิทยฯ ผลิตนักศึกษารุ่นใหม่มุ่งขับเคลื่อนอันดับเว็บมหาวิทยาลัย

             สำนักวิทยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมโครงการ การขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ พศ. 2561 โดยมีการอบรมตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขาด้วยวิธีของ Webometrics Ranking

Read more

เสนอ! ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา2560

        เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการนำเสนอหัวข้อ ผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร 

Read more