ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น กิจกรรมค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ สนุกคิด สนุกทำกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญครู อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ “สนุกคิด สนุกทำกับวิทยาการคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

Read more